Kontakt

Solinianka Villas & Spa
ul. Solina 1A,
38-612 Solina,
(woj. podkarpackie)
Telefon:
+48 601 24 67 04
+48 22 751 14 18
info@solinianka.pl

Dotacja-Unia Europejska

 

Solinianka Villas & Spa  została wybudowana i wyposażona przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.
MA MA TEX PPHU Maria Dutt z siedzibą przy  ul.Granicznej 15, 05-090 Sękocin Stary, otrzymało dotację na realizację projektu pn. "Poszerzenie działalności firmy przez budowę ośrodka wypoczynkowego w Bieszczadach" w ramach Osi Priorytetowej I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

www.rpo.podkarpackie.pl

I n w e s t u j e m y   w   r o z w ó j   w o j e w ó d z t w a   p o d k a r p a c k i e g o

 

 


Google+