Kontakt

Solinianka Villas & Spa
ul. Solina 1A,
38-612 Solina,
(woj. podkarpackie)
Telefon:
+48 601 24 67 04
+48 22 751 14 18
info@solinianka.pl

Konferencje w g??rach Bieszczadach

Przeniesienie spotka?? biznesowych poza przestrze?? biurow─? wymaga znalezienia miejsca, kt??rego atmosfera b─?dzie sprzyja─? dba??o??ci o relacje towarzyskie, a jednocze??nie odpowiada─? szczeg??lnym potrzebom organizacyjnym przedsi─?wzi─?cia. Konferencje w g??rach, nad jeziorem, w miejscach, kt??re skupiaj─? w sobie blisko??─? zieleni i krystalicznie czystych w??d – natury w jej najokazalszym wydaniu, stanowi─? najlepszy wyb??r. Tak po??o??one sale zapewniaj─? prywatno??─?, tak wa??n─? po zako??czeniu oficjalnej cz─???ci wydarze?? oraz warunki sprzyjaj─?ce koncentracji przy pracy.

Szczeg??lne warunki do dzielenia si─? wiedz─?, do??wiadczeniem i innowacjami zapewnia nasz niepowtarzalnie umiejscowiony hotel. Sale konferencyjne w g??rach, kt??re przygotowali??my specjalnie dla Pa??stwa, stanowi─? prawdziwe centrum rozwoju osobistego, skryte po??r??d las??w, w??d i bajkowych, bieszczadzkich wzniesie??. W naszym hotelu organizujemy wydarzenia, kt??re r????ni─? si─? od znanych Pa??stwu scenariuszy spotka?? biznesowych. Jeste??my tu, nad jeziorem Soli??skim, w samym sercu Bieszczad, by realizowa─? niecodzienne projekty z my??l─? o rozwoju Pa??stwa biznesu.

Sala konferencyjna


 

Nowoczesna sala, fachowa obs??uga, sprz─?t najwy??szej jako??ci – najlepsze i w pe??ni profesjonalne konferencje w g??rach tylko u nas! Je??eli szukasz sali, w kt??rej b─?dziesz m??g?? zorganizowa─? spotkanie biznesowe, szkolenie, meeting, warsztaty czy seminarium naukowe – skontaktuj si─? bezpo??rednio z nami. Stawiamy przede wszystkim na zadowolenie ka??dego Go??cia, kt??ry odwiedzi nasz Hotel SPA. Dodatkowym atutem s─? oczywi??cie przytulne pokoje, wykwintna restauracja oraz relaksacyjne Ajurweda SPA, z kt??rych mo??na skorzysta─? przed lub po zako??czonej konferencji.
Centrum Solinianka spe??nia wszelkie warunki, kt??rych szukaj─? najemcy sal szkoleniowych. Zapewniamy Pa??stwu:

 • profesjonalnie wyciszon─? sal─?,
 • nowoczesny sprz─?t pozwalaj─?cy na przeprowadzanie ka??dego spotkania,
 • ??wietn─? lokalizacj─? w najbardziej presti??owym i jednocze??nie najpi─?kniejszym miejscu w Bieszczadach,
 • bezp??atny monitorowany parking,
 • bezprzewodowy internet,
 • wy??ywienie w wyj─?tkowej restauracji
Zaufa??o nam ju?? wiele firm, koncern??w mi─?dzynarodowych oraz Klient??w indywidualnych, kt??rzy docenili najkorzystniejsze warunki wsp????pracy i fachowo??─? w ka??dym calu!

 

 

Imprezy firmowe


Zapraszamy wszystkich organizator??w konferencji, szkole?? i imprez firmowych, mened??er??w oraz prezes??w firm szukaj─?cych ekskluzywnych miejsc spotka?? biznesowych do Solinianka Villas & SPA, w??r??d zielonych wzg??rz nad Solin─? w g??rach Bieszczadach. To jedyne w swoim rodzaju miejsce, w kt??rym mo??na zar??wno odpocz─?─? od codziennych spraw, jak i rozwija─? sw??j biznes, prowadz─?c:

 

 • szkolenia,
 • spotkania,
 • eventy
 • i konferencje.


Organizowane w naszym o??rodku imprezy firmowe i integracyjne cechuj─? si─? przede wszystkim wyj─?tkowym klimatem, na kt??ry bez w─?tpienia wp??ywaj─? zapieraj─?ce dech w piersiach widoki, krystalicznie czyste jeziora, przepi─?kne lasy i liczne atrakcje przygotowane dla naszych go??ci.

Zapewniamy Pa??stwu najlepsze warunki do spotkania si─? w okre??lonym gronie pracownik??w lub os??b zwi─?zanych z konkretn─? bran??─?. Dzi─?ki nam zachwycicie ka??dego uczestnika organizowanego eventu.

Obok naszego Boutique Hotelu SPA znajduje si─? 18 hektarowa polana na g??rze Berdo, z dost─?pem do linii brzegowej nad Jeziorem Myczkowieckim. Z naszej polany roztacza si─? wyj─?tkowy g??rski krajobraz oraz widok na uj??cie jeziora i okoliczne lasy. Jest to tak??e idealne miejsce na organizacj─? przyj─?─? plenerowych, takich jak pikniki, imprezy oraz eventy firmowe i rodzinne na ??wie??ym powietrzu. Dajemy Pa??stwu tak??e mo??liwo??─? zorganizowania profesjonalnych konferencji z niezwyk??─? opraw─?.

Przygotowaniem takowych uroczysto??ci oraz wydarze?? biznesowych mog─? zaj─?─? si─? nasi specjali??ci!

 

Szkolenia


Z pewno??ci─? zar??wno do??wiadczone przedsi─?biorstwa, jak i pocz─?tkuj─?ce firmy maj─? pe??n─? ??wiadomo??─? warto??ci szkole?? i rozwoju swoich pracownik??w. Przygotowanie takich warsztat??w jest jedn─? spraw─?, drug─? jest natomiast wyb??r odpowiedniego miejsca, w kt??rym b─?d─? si─? one odbywa─?. Warto zatroszczy─? si─? o to, aby zaproszeni cz??onkowie danego zespo??u mogli ca??kowicie odci─?─? si─? od ??wiata zewn─?trznego, jednocze??nie maj─?c szans─? na pe??ne skupienie si─? na swoim rozwoju.

Niezb─?dne jest jednak r??wnie?? zagwarantowanie inspiruj─?cego otoczenia, a tak??e mo??liwo??ci efektywnego wypoczynku. Zapewniamy wszystkim uczestnikom szkolenia komfortowe noclegi oraz wy??mienite potrawy serwowane przez szefa kuchni naszej restauracji. Dok??adamy wszelkich stara??, aby ka??dy z Pa??stwa czu?? si─? u nas swobodnie i pragn─??? wr??ci─? do Soliny.

 

 

Sala integracyjna


Proponujemy sal─? integracyjn─? dla 50 os??b, kt??ra swoim eleganckim wystrojem i profesjonalnym wyposa??eniem:

 

 • projektor multimedialny,
 • TV LCD 42',
 • odtwarzacz DVD,
 • ekran,
 • rzutnik multimedialny,
 • wska??nik projekcyjny,
 • tablica,
 • flipchart,
 • zestaw nag??a??niaj─?cy z mikrofonem bezprzewodowym


spe??nia oczekiwania nawet najbardziej wymagaj─?cych Klient??w.┬á

Solinianka Villas & SPA zaprasza na Imprezy firmowe do Soliny nad jeziorami w g??rach Bieszczadach!

www.facebook.com/Solinianka

 

 Google+