Kontakt

Solinianka Villas & Spa
ul. Solina 1A,
38-612 Solina,
(woj. podkarpackie)
Telefon:
+48 601 24 67 04
+48 22 751 14 18
info@solinianka.pl

Spa i Wellness (Odnowa Biologiczna) w g??rach

W naszym Ajurweda SPA do??wiadczysz masa??y wykonywanych przez hinduskich terapeut??w, kt??rzy specjalnie dla Ciebie przyjechali z dalekich Indii. Inspirowane medycyn─? Dalekiego Wschodu zabiegi stanowi─? kompletne programy oczyszczania, odnowy i witalno??ci. Masa??e wykonywane s─? przy u??yciu oryginalnych olej??w indyjskich. Oleje te to produkty ca??kowicie naturalne. Zawieraj─?, w zale??no??ci od rodzaju masa??u, specjalne zestawy zi???? leczniczych i upi─?kszaj─?cych. Produkty te pozyskuje si─? w wyniku d??ugotrwa??ego gotowania oleju z zio??ami i kilkukrotnej filtracji. Dzi─?ki temu procesowi oleje uzyskuj─? struktur─?, kt??ra ??atwo przenika w tkank─? ??─?czn─? spe??niaj─?c w ten spos??b swoje dzia??anie terapeutyczne.


Masa??e i zabiegi kosmetyczne

Odpoczynek zar??wno dla cia??a, jak i dla duszy jest niezb─?dny ka??demu z nas. P─?d w jakim pod─???amy ka??dego dnia za sukcesami, marzeniami, przede wszystkim jednak ku zapewnieniu sobie i najbli??szym dobrego ??ycia wp??ywa negatywnie na zdrowie, obci─???aj─?c sfer─? psychofizyczn─?, jak i emocjonaln─?.

Holistyczne wykorzystywanie masa??u i zabieg??w kosmetycznych pozwala na redukcj─? przewlek??ego stresu, popraw─? czynno??ci organizmu, poszczeg??lnych narz─?d??w oraz tkanek podsk??rnych, przyczyniaj─?c si─? do poprawy wygl─?du oraz samopoczucia.

Masa??e i zabiegi kosmetyczne gwarantuj─? przywr??cenie r??wnowagi emocjonalnej oraz zapewniaj─? g??─?boki relaks zawsze wtedy, gdy najbardziej go potrzebujesz.


Pakiety Zmys??owy Relaks

Potrzeba wyciszenia, odpr─???enia i osi─?gni─?cia r??wnowagi psychofizycznej wpisana jest w nasz─? codzienno??─?. Aktywno??─? podejmowana ka??dego dnia wyczerpuje naturalne zasoby energetyczne organizmu, wymagaj─?c ich sukcesywnej regeneracji.

Zas??ugujesz by Twoje cia??o odpocz─???o, emocjonalno??─? osi─?gn─???a oczekiwany poziom stabilno??ci, a duchowo??─? pozwoli??a zrozumie─?, czego naprawd─? Ci trzeba. Zas??ugujesz na niepowtarzalne zabiegi z pakietu Zmys??owego Relaksu, kt??re ukoj─? wyostrzone zmys??y, przywr??c─? dystans do otaczaj─?cej Ci─? rzeczywisto??ci i pozwol─? odzyska─? utracone si??y.

Zmys??owy Relaks to pakiet propozycji zabieg??w kosmetycznych indywidualnie dobieranych do Twoich potrzeb.


Pakiety Day SPA

Jeden dzie?? – ca??y dla Ciebie. Zapewnimy Ci niezapomniany pakiet rytua????w kosmetycznych i zabieg??w Wellness, kt??re przywr??c─? spok??j, wyr??wnaj─? energi─?, poprawi─? wygl─?d i funkcjonalno??─? sk??ry, a przede wszystkim pozwol─? Ci poczu─? si─? w pe??ni zrelaksowan─?/nym, zawsze wtedy, gdy tego zapragniesz.

Nasza propozycja Day SPA w Solinie obejmuje udogodnienia zar??wno dla ducha, jak i dla cia??a, dlatego korzystaj─?c z niego otrzymasz specjalne zaproszenie do naszej klimatycznej restauracji, gdzie w atmosferze wewn─?trznego wyciszenia i wszechobecnego, g??rskiego spokoju zjesz wy??mienicie przygotowane dania, kt??re zwie??cz─? ten idealny dzie??.

Wybieraj─?c Day SPA z naszej oferty robisz dla siebie co?? dobrego, co?? na co w pe??ni zas??ugujesz.Promocja : Przy zam??wieniu dw??ch lub wi─?cej masa??y i zabieg??w Ajurwedyjskich 20 % Rabat !
(20.12.2014-06.01.2015)
Zam??wienie zabieg??w :
Telefon 602137680

Ajurweda SPA zaprasza na masa??e do Soliny nad jeziorami w uzrdawiaj─?cych g??rach Bieszczadach!

 Google+