Kontakt

Solinianka Villas & Spa
ul. Solina 1A,
38-612 Solina,
(woj. podkarpackie)
Telefon:
+48 601 24 67 04
+48 22 751 14 18
info@solinianka.pl

RODO

                                                    KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. l  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) niniejszym informuję, że:
1.      Administrator danych osobowych
Aditya Dutt, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU MAMATEX Aditya Dutt z siedzibą w  05-090 Sękocinie Starym,  ul. Graniczna 15,  NIP: 526-172-39-64

2.      Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych:
W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować pisemnie na adres naszej siedziby wskazany  w pkt I.
3.      Cele i podstawy przetwarzania:
Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane tylko i łącznie:
I.  .     w celu zawarcia umowy współpracy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. I lit. b RODO),
2.      w celu wykonania i na podstaw ie umowy współpracy, gdy ją zawarl iśmy : przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3.      w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), np. :
-   wystawiani a i przechowywania faktur VAT oraz dokumentów księgowych przez czas określony przepisami ustawy prawo o rachunkowości,
-  udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,
4.      w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej firmy, będących realizacją naszego prawnie  uzasadnionego  w tym  interesu (art. 6 ust. I lit. f RODO),
5.      w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interes u zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. l lit f RODO),
6.     w celu ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
7.      w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego  prawnie  uzasadnionego  interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług. (art. 6 ust. l lit. f RODO),
8.   w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących ( naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.      Prawo do sprzeciwu:
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesó w, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.      W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
5.     Prawo do wycofania zgody:
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
Cofnięcie  zgody może   nastąpić  za  pośrednictwem  poczty   elektronicznej  na adres
e-mail: info@solinianka.pl
6.      Okres przechowywania danych:
1. Twoje dane osobowe wynikające z zawartej z nami  umowy  współpracy  będą  przetwarzane  przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
2.  Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy współpracy w ciągu 1 roku od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o zawarciu umowy zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bez pośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz s przeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że dane te są nieaktualne .

7.           Odbiorcy Danych: 
1)Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom handlowym, czyli firmom z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi jedynie w celu prawidłowego wykonania zawartej z Tobą umowy współpracy.
2) Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające): firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy nami, bank i instytucje finansowe dokonujące rozliczeń finansowych transakcji wynikających z umowy współpracy.
3)Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8.  Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)  prawo do usunięcia danych , ograniczenia przetwarzania danych, d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e)  prawo do przenoszenia danych,
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie  danych   ma  charakter  dobrowolny,  ale  jest   konieczne  do  zawarcia wykonania umowy współpracy.
10. Zautomatyzowane przetwarzanie danych.
Twoje  dane   nie   będą   przetwarzane   w  sposób  zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania. 
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w naszej firmie możesz uzyskać pod adresem e-mail : info@solinianka.plGoogle+